Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
x
     O nas       |      Kontakt/Dane       |      Kadra pracownicza       |      Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych    

Aktualności
Triada Teatralna  2019
IX KEEPART  2019
ARA 2019  pobierz
Plan zajęć  2018/2019
Galeria
Video  *
Usługi
Kalendarz imprez  2019
Katalog Pasteli
Kalendarz. Jaki dziś dzień.
REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ
DNI DĘBNA 2018
17-18.08.2018 r.
 
Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje 
organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu 
obiektu lub terenu imprezy masowej.
1. Przed korzystaniem z obiektu, terenu instalacji i urządzeń należy zapoznać 
się z niniejszym regulaminem obiektu wydanym przez właściciela 
zarządzającego obiektem i organizatora imprezy. Regulamin zawiera 
podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, oraz 
informacje o sposobie udostępniania i korzystania z niego uczestnikom 
imprezy masowej.

2. Z obiektu mogą korzystać widzowie, osoby z obsługi technicznej,
przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR, GOŚĆ i VIP oraz osoby z opaskami DOK na ręku.
W razie zaistniałej konieczności należy poddać się pracownikowi ochrony z identyfikatorem 
możliwości:
- Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
- Przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że 
osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol.

3. Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadającą stosowną 
przepustkę, bądź osoby z identyfikatorem – ORGANIZATOR, GOŚĆ i VIP oraz osoby z opaskami DOK na ręku.
 
4. Informacji na temat korzystania z punktów gastronomicznych udzielają 
sprzedawcy w punktach sprzedaży.

5. W razie zaistnienia urazu wypadkowego proszę niezwłocznie zgłosić się do 
najbliższego punktu medycznego.

6. Toalety rozmieszczone są w odległościach nie większych niż 50 m.         
i usytuowane w części południowej boiska przy ul. Daszyńskiego.

7. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie 
obiektu koszy z workami jednorazowego użytku na śmieci. 

9. W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe 
zagrożenie postępować zgodnie z wywieszonymi instrukcjami 
rozmieszczonymi w różnych punktach obiektu i stosować się do zawartych 
w nich zaleceń a także stosować się do poleceń wydawanych przez służby 
porządkowe, odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób.

10.Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na 
teren obiektu osób:
- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 
masową,
- w razie ukarania za wykroczenia z art. 50, 51, 52a, 124 i 143 Kodeksu 
wykroczeń,
- będących pod wpływem alkoholu i awanturujących się.

11. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do 
pracowników obsługujących koncert , którzy posiadają identyfikatory, lub 
pracowników ochrony.

12.Niniejszy regulamin jest dostępny:
1) na stronie internetowej organizatora
2) w siedzibie organizatora:
3) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.

12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 
przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

13.Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie 
internetowej organizatora.

OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM NA IMPREZIE MASOWEJ 
ZABRANIA SIĘ:

1. Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów 
wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów 
zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.

2. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków 
odurzających.

3.Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników 
elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych 
instalacjach.
 
4. Wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb 
obsługujących imprezę masową

6. Wstępu i korzystania z obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu        
i awanturującym się.

7. Nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.

8. Wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt.

9. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych 
rzeczy znajdujących się na terenie imprezy.

10.  Zaśmiecania terenu imprezy. 
 
 


Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje 
organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu 
imprezy masowej.

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania 
imprezy będą przebywały na jej terenie.

2. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa
imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na 
imprezie.

3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom 
obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie 
postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:
a) teren imprezy – miejsce wydzielone przez organizatora i 
oznaczone bramkami oraz biało - czerwoną taśmą.
b) organizator imprezy 
c) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym: widzowie, 
osoby z obsługi technicznej, przedstawiciele instytucji państwowych, 
ochrona oraz osoby z identyfikatorem.
d) służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby, w 
tym pracownicy agencji ochrony, legitymujący się identyfikatorem, 
których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących 
w imprezie.

II. Prawa i obowiązki uczestników imprezy

Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje 
wszystkim uczestnikom imprezy z zastrzeżeniem;
 
Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:
1. Wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę 
masową.
 
2. Wobec których został wydany zakaz zagraniczny.
 
3. Odmawiające poddania się czynnościom służb porządkowych.
 
4. Znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 
5. Posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki 
lub substancje, o których mowa w pkt 9.
 
6. Zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób 
stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 
7. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób 
niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w 
szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu i imprezy 
masowej.
 
8. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni 
lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałówwybuchowych, 
pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów 
alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 
9. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką 
osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe.

1.Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i 
bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, ze wstęp na teren jest 
równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie 
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu.

3.Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:
a) Bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące 
zespoły;
b) stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających;
c) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami;
d) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych;
e) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących 
stanowić przyczynę zagrożenia.

Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy m.in. 
poprzez:
1. Zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych
z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, medycznego oraz 
hydrantów.
 
2. Przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia 
ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia 
podręcznego sprzętu gaśniczego.

Służby porządkowe są uprawnione do:
1. Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie 
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania 
ich do opuszczenia imprezy masowej.
 
2. Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
 
3. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia,
że osoby te wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt 9.
 
4. Wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek
publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy 
masowej lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych 
poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej.
 
5. Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób 
dopuszczających się czynów zabronionych.
 
6. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub 
podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w 
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku 
na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz 
niewykonanie poleceń, o których mowa w ppkt 4, na zasadach określonych 
w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. 

Czynności wymienione w pkt 16 powinny być wykonane w sposób możliwie 
najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste, w stosunku 
do której zostały podjęte.
 
IV. Przepisy karne wynikające z ustawy. 

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie
ustawy, regulaminu terenu, lub regulaminu imprezy masowej przez służby 
porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej 
niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej 
przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności. 

Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerią 
Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze 
grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega 
karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 
z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne 
lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega 
grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Postępowanie w sprawach o wykroczenie określone w pkt 16 – 18 prowadzi 
się na podstawie przepisów 
o postępowaniu przyspieszonym.
 
V. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest dostępny:
1. Na stronie internetowej organizatora.
2. W siedzibie organizatora.
3. W punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 
przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 
Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie 
internetowej organizatora. 
 
Służby porządkowe uprawnione są do:
 
Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej a w przypadku ich braku- wezwania do opuszczenia terenu imprezy
Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
Przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie jest zabronione.
Wydawania poleceń porządkowych osobom, które zakłócają porządek publiczny lub zachowują się w sposób łamiący regulamin imprezy a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania do opuszczenia terenu imprezy.
Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych .
Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzenia ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania wydanych poleceń.

Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 
 
 

panel->Boczny panel SPONSORZY 2018

 | O nas | Kontakt/Dane | Kadra pracownicza | Klauzula informacyjna do umów cywilnoprawnych | E-mail | 
 | Aktualności | Triada Teatralna | IX KEEPART | ARA 2019 | Plan zajęć | Galeria | Video | Usługi | Kalendarz imprez | Katalog Pasteli | Kalendarz. Jaki dziś dzień. | 
www.gryf.pl

Stronę w pełni redaguje Dominik Sawicki